Privacy verklaring

Gebruikersvoorwaarden
Beste bezoeker. We hebben met veel aandacht en zorg aan onze website gewerkt en zijn dan ook erg trots op het eindresultaat. We verwachten dat deze site iedereen optimaal zal inspireren en informeren en hopen tevens dat de door ons gebruikte inhoud  en afbeeldingen iedereen zal aanspreken. Wij raden u aan onderstaande informatie te lezen alvorens de website te gebruiken.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright © WEPA Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van WEPA Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is  toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, maar dit alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door WEPA Nederland B.V. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Inbreuk  intellectuele eigendomsrechten
Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij om WEPA Nederland B.V. hiervan op de hoogte te stellen. WEPA Nederland B.V. zal hierna de nodige acties ondernemen om de inbreuk van het auteursrechtelijk beschermde werk te herstellen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van WEPA Nederland B.V.  voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site en in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Bescherming persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring. Leest u het Privacy Statement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.

Neem contact met ons op
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt dan contact op met:
WEPA Nederland B.V.
Boutestraat 125
NL - 6071 JR Swalmen
Tel. +31 (0)475 507 300
Fax +31 (0)475 507 301